תנאי שירות

תנאי שירות

  • המידע המופיע באתר זה ניתן לידיעה בלבד, ואין להסתמך על נתון כלשהו המופיע באתר זה, לשם ביצוע עסקה או פעולה כלשהי.
  • הסתמכות על המידע באתר זה הינה באחריות המשתמש בלבד.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין החברה המנהלת/הקופה/צד שלישי אחראים לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהסתמכות על המידע המובא באתר זה.

בכל מקרה של טעות או סתירה בין הנתונים המופיעים באתר ובין המידע המצוי בספרי החברה וברישומיה, יקבע המידע שבספרי החברה ורישומיה.